Dronetegn til fritidsmæssig flyvning uden for byer

Dronetegn – Fritidsmæssig flyvning med droner udenfor bymæssige områder i Danmark

Dronetegn – Som dronefører i Danmark er der nogle regler, som du skal være helt klar over, som er reglerne om flyvning med droner udenfor bymæssigt område og flyvning med droner inden for bymæssigt område. I denne artikel finder du de regler, som du skal følge, når du flyver fritidsmæssigt med droner udenfor bymæssige områder.

Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er blevet indført den 1. juli 2017 af Trafikstyrelsen, og der er pr. 01. januar 2018 kommet en ny bekendtgørelse med opdaterede regler som du, som fritidsmæssig dronepilot, skal være ekstra opmærksom på. Du kan læse hele bekendtgørelsen her: BEK 1257

 

Dronetegn

 

Krav om dronetegn inden flyvning

Hvis du skal flyve med droner i Danmark, der vejer over 250 gram, så skal du have et dronetegn,

For at få et dronetegn skal du bestå en test om reglerne for flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen er gratis, og den består af 12 spørgsmål og du kan tage den her.

 

Denne artikel gennemgår, de nye ændringer og lægger særligt vægt på alle de vigtige elementer, som du som dronefører skal være opmærksom på ved flyvning uden for byer.

 

Aldersgrænse

Droneførere under 15 år, skal tage dronetegnet sammen med dennes værge.

Hvis dronen anvender jetturbinemotor eller hvis den vejer over 7 kg, skal droneføreren være fyldt minimum 16 år, medmindre flyvningen foregår på en godkendt stormodelflyveplads.

 

Dronetegn

 

Registrering og mærkning af droner

Du skal registreres dig som dronefører hos Trafikstyrelsen før du flyver med din drone. Registreringen foregår gennem Virk.dk.

Efter registreringen vil du få tilsendt et unikt registreringsnummer,  der skal mærkes på dronen sammen med dit navn og telefonnummer. Du må ikke flyve med din drone før, at den er registreret og mærket.

 

Forsikring af dronen

Droner, der vejer over 250 gram, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. De fleste forsikringsselskaber tilbyder ansvarsforsikringer, så du kan sandsynligvis få et tilbud hos dit eget forsikringsselskab.

Forsikringen koster fra kr. 800 om året og opefter – Du kan også melde dig ind i Modelflyvning Danmark, så er du dækket af en kollektiv ansvarsforsikring – Det koster kun kr. 700 om året.

 

Dronetegn

 

Flyvning om natten

Der er nogle særlige krav ved flyvning om natten, der defineres som flyvning mellem solnedgang og solopgang.

Ved flyvning om natten skal følgende krav være opfyldt:

Dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for dig at se dronen under hele flyvningen.

Start- og landingsområde skal være tilstrækkelig belyst til, at mennesker i området kan ses, og dronen kan betjenes sikkert.

 

Særligt støjfølsomme naturområder

I Danmark er der nogle særligt støjfølsomme naturområder, som du ikke må flyve i med din drone, da det for eksempel kan forstyrre ynglende dyr.

Flyvning med droner over særligt støjfølsomme naturområder må kun finde sted ved udførelse af opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold, medmindre der er indhentet en særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen.

NaviAir har lavet en hjemmeside www.droneluftrum.dk som er et effektivt værktøj til at find disse områder.

 

Maksimal flyvehøjde

Din flyvehøjde må ikke overstige 100 meter over terræn medmindre, at du har indhentet en særlig tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Husk at flyvehøjden udregnes efter det punkt som dronen flyver over – og ikke over havniveau.

Flyvehøjden må dog gerne overstige 100 meter uden særlig tilladelse, hvis der flyves nærmere end 25 meter horisontal afstand til en luftfartshindring som eksempelvis en vindmølle eller en skorsten, der overstiger 100 meter.

 

Anders Brogaard

Flyvepladser og flyvestationer

Flyvning må ikke ske nærmere end 5 km fra en offentlig godkendt flyveplads og nærmere end 8 km fra en militær flyvestation.

 

Flyvning med droner ved bygninger, større offentlig veje og jernbaner

Flyvning med droner – du må ikke flyve nærmere end 150 meter fra bygninger, eller større offentlig veje og jernbaner, med mindre der er givet tilladelse fra ejer af bygninger, infrastrukturforvalteren, eller hvis du får en dispensation fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Tilladelser

Flyvning over beboelsesejendomme og arealer, som er tydeligt afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende må ikke ske uden ejerens samtykke, medmindre Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har givet særlig tilladelse.

 

drone

Uheldssteder

Flyvning med droner nærmere end 150 meter fra uheldssteder, hvor politi, sikkerheds- og redningsmandskab arbejder, eller flyvning i strid med redningsmyndighedens særlige fastsatte restriktioner herfor, må ikke finde sted.

 

Flyvning med droner skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe.

Dronen skal under hele flyvningen være indenfor droneførerens synsvidde

 Det er kun tilladt at flyve indenfor bymæssigt område, hvis flyvningen har et professionelt formål og man har et dronebevis.

DroneTEGN= Fritidsmæssig flyvning uden for bymæssige områder

DroneBEVIS = Professionel flyvning i og uden for bymæssige områder 

Hvis du kun skal flyve uden for bymæssige områder i fritidsmæssig sammenhæng skal du have et dronetegn – Det er gratis at tage her:

Hvis du skal flyve i og uden for bymæssige områder i professionel sammenhæng skal du have et dronebevis og have et kursus – Du kan bestille dit kursus her.